Hőmérséklet
Álláshirdetések

Terápiás munkatárs (FNE) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs (fogyatékos személyek nappali ellátása) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fogyatékos személyek nappali ellátása keretén belül az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtásának megszervezése. Részt vesz a foglalkoztatási tervek elkészítésében és értékelésében. Részt vesz a felvilágosító, egészségnevelő, szabadidős programok szervezésében, megvalósításában. A szakmai team munkájának irányítását végzi. Feladata a nappali intézmény szakszerű, jogszerű és gazdaságos működtetése. A képességek szintfelmérését végzi, összegzi, javaslatot tesz fejlesztő szinten tartó tevékenységekre. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztrációt naprakészen vezeti.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet terápiás munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike,
  • szociális ellátásban - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
fogyatékos személyek nappali ellátásában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség, szervezőkészség, empátia, probléma megoldás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné nyújt, az (52) 533-900, vagy az (52) 315-166-os telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 24. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1240/2019, valamint a munkakör megnevezését: „terápiás munkatárs (fogyatékos személyek nappali ellátása)”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja, www.debrecen.hu - 2019. május 21.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. hirdetőtábla - 2019. május 21.
  • DMJV Városi Szociális Szolgálat hirdetőtábla, 4026 Debrecen, Pallagi út 9.- 2019. május 21.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. május 21
Lejárat dátuma
2019. június 5

Ossza meg