Hőmérséklet
Álláshirdetések

Terápiás munkatárs (DINE) - DMJV Városi Szociális Szolgálat

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet terápiás munkatárs (demens személyek nappali ellátása) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen,

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A demens idős személyek nappali ellátása keretén belül az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtásának megszervezése. Az egyéni gondozási terv kidolgozásában részt venni, annak megvalósulását figyelemmel kísérni, értékelni, és javaslatot tenni annak szükség szerinti módosítására. Az ellátottak igényeihez igazodó foglalkoztatás, szabadidős program megszervezése, lebonyolítása, tárgyi, személyi feltételek biztosítása. A munkakörhöz kapcsolódó papíralapú és elektronikus adminisztráció naprakész vezetése. Az étkeztetéshez szükséges feltételek, a megfelelő higiénés körülmények biztosítása, feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) intézmény Kollektív Szerződése az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet terápiás munkatárs munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásaiként megjelölt szakképzettségek és szakképesítések valamelyike.,
  • szociális ellátásban szakmai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: demens személyek nappali ellátásában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes szakmai önéletrajz, előző munkaviszonyok felsorolásával. Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Bélyeggel ellátott, saját címre megcímzett válaszboríték.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajosné nyújt, az (52) 533-900, vagy az (52) 315-166-os telefonszámon.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 17. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat címére történő megküldésével, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.
  • Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1241/2019, valamint a munkakör megnevezését: „terápiás munkatárs (demens személyek nappali ellátása)”
  • Személyesen: Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat Titkárság, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Pallagi út 9.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • DMJV Polgármesteri Hivatal honlapja www.debrecen.hu - 2019. május 21.
  • DMJV Polgármesteri Hivatal, Új Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 hirdetőtábla - 2019. május 21.
  • DMJV Városi Szociális Szolgálat 4032 Debrecen, Pallagi út 9. hirdetőtábla - 2019. május 21.
Pályázat szükséges-e
Pályázat szükséges
Kiírás dátuma
2019. május 21
Lejárat dátuma
2019. június 5
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.
keresés
Mi van a körzetemben?
Adja meg az utcát ahol lakik és találja
meg a legfontosabb információkat:
a lakóhelyéhez tartozó közigazgatási
intézményeket, vagy akár,
hogy melyik háziorvoshoz tartozik.

Ossza meg